Primăria Săsciori - România

  Primăria Săsciori

UN MESAJ PENTRU VIITOR proiect finantat

prin Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

 

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com

               sasciori@ab.e-adm.ro


Plateste on-line

                 
       
Primăria   Consiliul local   Departamente   Noutăţi   Informatii financiare

Hotărâri Consiliul Local

Înapoi la meniul anterior

              2021

Hotararea 39/2021 - privind aprobarea actului aditional la protocolul de colaborare nr. MMJS/1111/MS/7328/MEN/8959/UAT/45/2019 incheiat intre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si U.A.T. Sasciori, jud. Alba, pentru implementarea proiectului „Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale” Cod SMIS 2014: 122607

Hotararea 38/2021 - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de asistenta si reprezentare a comunei Sasciori

Hotararea 37/2021 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Hotararea 36/2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna iulie 2021

Hotararea 35/2021 - privind completarea art. 4 al HCL nr. 8/2021 privind stabilirea cantitatilor de masa lemnoasa ce se poate recolta si vinde in anul 2021 si a metodologiei de calcul, a pretului de referinta al „masei lemnoase pe picior” din fondul forestier proprietate publica a comunei Sasciori

Hotararea 34/2021 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 33/2021 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 32/2021 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 31/2021 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 30/2021 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 29/2021 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Hotararea 28/2021 - privind aprobarea executiei bugetare pe trim. I anul 2021

Hotararea 27/2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta din data de 21.05.2021

Hotararea 26/2021 - privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, atat a valorii totale a proiectului, cat si a cofinantarii proprii, INFIINTARE CENTRU COMUNITAR IN COMUNA SASCIORI

Hotararea 25/2021 - privind aprobarea studiului de oportunitate si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul INFIINTARE CENTRU COMUNITAR IN COMUNA SASCIORI

Hotararea 24/2021 - privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si tacele locale locale si alte taxe asimilate acetora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2022

Hotararea 23/2021 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sasciori pe anul 2021

Hotararea 22/2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta din data de 19.04.2021

Hotararea 21/2021 - privind aprobarea cheltuielilor  legate de proiect, atat a valorii totale, cat si a cofinantarii proprii aferente proiectului „Asigurarea accesului elevilor de la nivelul comunei Sasciori la procesul de invatare online prin furnizarea tabletelor scolare si a altor echipamente IT pentru activitati didactice”

Hotararea 20/2021 - privind transmiterea unei suprafete de teren din administrarea Consiliului Local Sasciori, in administrarea Consiliului Judetean Alba

Hotararea 19/2021 - privind constatarea apartenentei, parcelarea unor imobile inscrise in Cartea Funciara nr. 4 a localitatii Laz, Cartea Funciara nr. 15 a localitatii Laz, actualizarea inventarului domeniului public si prima inscriere in cartea funciara a unor imobile, reprezentand strazile „De Sus, Cimitirului, Bisericii, Morii, Pe Vale, Peste Rau, Raului, Mica”, „Drumul vicinal de Sub Ses”, din localitatea Laz, respectiv Gradinita cu program normal din satul Sebesel si Scoala Primara Duvlea-Zdrenghea din satul Sebesel

Hotararea 18/2021 - privind insusirea si aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI SASCIORI PENTRU PERIOADA 2020 -2027

Hotararea 17/2021 - privind modificarea si completarea Art. 1(2) al HCL 106/2020 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2021

Hotararea 16/2021 - privind modificarea art. 1 al HCL nr. 98/02.12.2020, conform dispozitiilor H.G. nr. 1064/04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului inim al burselor sociale, burselor de invatamant preuniversitar de stat (primar si gimnazial) din comuna Sasciori, jduetul Alba

Hotararea 15/2021 - privind inccetarea contractului de concesiune nr. 3244/19.06.2008, cu privire la concesionarea imobilului „teren construibil” situat in zona turistica Poarta Raiului, pe teritoriul administrativ al com. Sugag, proprietar com. Sasciori, judetul Alba, inscris in CF nr. 7017, cu nr. cad. unic 295/2, in suprafata de 1.728 mp

Hotararea 14/2021 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a localitatii din Judetul Alba, aplicabil la nivelul UAT - Comuna Sasciori

Hotararea 13/2021 - privind acoperirea golului de casa din excedentul bugetului local al anului 2020

Hotararea 12/2021 - aprobarea executiei bugetare pe trim IV anul 2020

Hotararea 11/2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta din data de 30.03.2021

Hotararea 10/2021 - privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din famiile beneficiare de venit minim garantat, pe anul 2021

Hotararea 9/2021 - privind insusirea documentatiei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul RETEA DE CANALIZARE IN LAZ, SEBESEL, SASCIORI, RACHITA, COLONIE, COMUNA SASCIORI, JUDETUL ALBA

Hotararea 8/2021 - privind stabilirea cantitatilor de masa lemnoasa ce se poate recolta si vinde in anul 2021 si a metodologiei de calcul, a pretului de referinta al „masei lemnoase pe picior” din fondul forestier proprietate publica a comunei Sasciori

Hotararea 7/2021 - privind darea in administrare a Salii de sport cu nivel de practica Sportiva competitionala locala din localitatea Sasciori, comuna Sasciori, judetul Alba, cu bunurile si dotarile aferente acestora din administrarea Consiliului Local al Communei Sasciori in administrarea Scolii Gimnaziale Sasciori

Hotararea 6/2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta din data de 22.02.2021

Hotararea 5/2021 - privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului local al comunei Sasciori pentru anul 2021

Hotararea 4/2021 - privind aprobarea retelei Scolare de pe raza comunei Sasciori pentru anul de invatamant 2021 - 2022, comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 3/2021 - privind acoperirea golului de casa din excedentul bugetului local al anului 2020

Hotararea 2/2021 - privind modificarea si completarea art. 1 al HCL nr. 88/2020 privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Sasciori

Hotararea 1/2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta din data de 14.01.2021

              2020

Hotararea 113/2020 - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de asistenta si reprezentare a comunei Sasciori

Hotararea 112/2020 - privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico - economici si a bugetului, aferente proiectului „Dotarea Scolii Gimnaziale Sasciori si a structurilor arondate cu echipamente de protectie si containere sanitare pentru consolidarea capacitatii de reactie la criza sanitara

Hotararea 111/2020 - privind aprobarea Acordului de Parteneriat in vederea accesarii programului de investitii „Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final

Hotararea 110/2020 -

Hotararea 109/2020 - privind stabilirea normativelor proprii pentru autovehiculele aflate in dotarea proprie a unitatii administrativ teritoriale Comuna Sasciori

Hotararea 108/2020 - privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli materiale pentru organizarea serbarii Pomului de Craciun 2020

Hotararea 107/2020 - privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Sbuchea Gheorghe, ca urmare a demisiei acestuia si vacantarea postului de consilier local.

Hotararea 106/2020 - privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2021

Hotararea 105/2020 -

Hotararea 104/2020 - privind acceptarea donatiei terenului inscris in Cartea Funciara nr. 75054 Sasciori, avand numar cadastral 75054, nr. parcela 816/1/6/2/1, in suprafata totala de 138 mp, situat in intravilanul Comunei Sasciori, sat Sebesel, judetul Alba

Hotararea 103/2020 - privind constatarea apartenentei, parcelarea unor imobile inscrise in Cartea Funciara nr. 138 Sebesel, actualizare inventar domeniul public si prima inscriere in cartea funciara a unor imobile, reprezentand strazile „Beiului” si „Cota” din localitatea Sebesel

Hotararea 102/2020 - privind indreptarea unei erori materiale aferente unui articol din HCL nr. 76/2020, actualizare a inventarului privind bunurile care apartin domeniului public al Comunei Sasciori aprobat prin HCL nr. 26/2001 si prima inscriere in cartea funciara a doua tronsoane de drum aferent drumului comunal DC 51

Hotararea 101/2020 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba - Parohia Ortodoxa Dumbrava

Hotararea 100/2020 - privind mandatarea in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei GAL Valea Ampoiului - Valea Muresului a d-lui Morar Nicolae Florin

Hotararea 99/2020 - privind desemnarea unui reprezentant al primarului si reprezentantiilor Consiliului Local Sasciori in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Sasciori pentru anul scolar 2020-2021

Hotararea 98/2020 - privind acordarea burselor sociale, burse de studiu, burse de merit si performanta pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat (primar si gimnazial) din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 97/2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 96/2020 - privind aprobarea executiei bugetare pe trim III anul 2020

Hotararea 95/2020 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Sasciori

Hotararea 94/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta in data de 02.12.2020

Hotararea 93/2020 - privind aprobarea actualizarii comisiilor de evaluare a ofertelor nominalizare in art. 6 al HCL nr. 64/2020, respectiv in art. 9 al HCL nr. 80/2020, ca urmare a incetarii mandatelor de consilieri locali

Hotararea 92/2020 - privind aprobarea indreptarii erorii materialedin art. 3 al Hotararii Consiliului Local nr. 77/2020 aferenta proiectului „Modernizare Scoala Generala cu clasele I-VIII, localitatea Loman, comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 91/2020 - privind aprobarea cheltuielilor legate de proiect, atat a valorii totale, cat si a cofinantarii proprii aferente proiectului „Asigurarea accesului elevillor de la nivelul comunei Sasciori la procesul de invatare onlince prin furnizarea tabletelor scolare si a altor echipamente IT pentru activitati didactice

Hotararea 90/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna noiembrie 2020

Hotararea 89/2020 - privind alegerea domnului viceprimar al Comunei Sasciori

Hotararea 88/2020 - privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Sasciori

Hotararea 87/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna octombrie 2020

Hotararea 86/2020 - privind aprobarea Acordului de parteneriat in vederea accesarii programului de investitii „Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si integrare a activitatilor de transport distributie si consum final”

Hotararea 85/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta in data de 25.09.2020

Hotararea 84/2020 - privind aprobarea listei intermediare pentru licitatie, a preturilor de pornire si a pasului de licitare, a masei lemnoase pe picior are se va vinde catre agenti economici din productia anului 2020

Hotararea 83/2020 - privind acceptarea ofertei de donatie a terenului inscris in CF nr. 72157 Sasciori, avand numar cadastral 72157, in suprafata totala de 995 mp, situat in extravilanul Comunei sasciori, judetul Alba

Hotararea 82/2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 81/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta in data de 16.09.2020

Hotararea 80/2020 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a imobilului „pasune” inscris in CF nr. 78129 - Cugir, cu nr. cad./top. 78129, in suprafata de 50 mp, proprietatea privata a comunei Sasciori, judetul Alba

Hotararea 79/2020 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 78/2020 - privind acordarea din bugetul local a unei sume de 45.000 lei sub forma de finantari nerambursabile pentru activitati non-profit de interes local pe anul 2020

Hotararea 77/2020 - privind aprobarea Cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizare Scoala generala cu clasele I - VIII Localitatea Loaman, comuna Sasciori, judetul Alba” Axa prioritara 10, Prioritatea de Investitii 10.1, Obectiv specific 10.1, Apel de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.1b/7 Regiuni

Hotararea 76/2020 - privind constatarea apartenentei, parcelarea unor imobile inscrise in CF nr. 3 Rachita, CF nr. 10 Loman, CF nr. 87 Loman, actualizare inventar domeniul public si prima inscriere in CF a unor imobile, reprezentand strazile „Spre Hotar, Lucanilor, Catre Valcele, Calea spre Hotar, De Sus, Pianului, Scorus, Cimitirului, Catre Mlaca” , Drumul Vicinal „Carare” din localitatea Rachita i prima inscriere in cartea funciara a Drumului Comunal DC 51

Hotararea 75/2020 - privind modificarea si completarea corespunzatoare a inventarului cuprinzand bunurile imobile care apartin domeniului privat al Comunei Sasciori

Hotararea 74/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta in data de 31.08.2020

Hotararea 73/2020 - privind modif. hotararii nitiale de aprobare a cererii de finantare a chelt. aferente proiectului „Modern. si extindere Sc. gen. cu cls. I-VIII Sasciori”

Hotararea 72/2020 - privind acordarea de sprijin financiar a unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 71/2020 - privind modif. si completarea coresp. a Anexei la HCL nr. 52/2009 privind insusirea de catre CL Sasciri a bunurilor imobile care apartin domeniului privat al comunei Sasciori cf. HCL nr. 79/2009 privind aprobarea docum. de dezmembrare a imobilului teren cu nr. cad. 295 in supr. de 757.740 mp in 25 loturi

Hotararea 70/2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 69/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta in data de 06.08.2020

Hotararea 68/2020 - privind aprobarea demararii investitiei „Modernizare sistemului de iluminat public stradal in comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 67/2020 - Privind alegerea presedintelui de sedinta in data de 10.07.2020

Hotararea 66/2020 - privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizare Scoala generala cu clasele I-VIII, localitatea Loman, comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 65/2020 - privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizare si extindere Scoala generala cu clasele I-VIII, localitatea Sasciori, comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 64/2020 - privind aprobarea conccesionarii prin licitatie publica deschisa a imobilului „curti-constructii” inscris in CF nr. 70188 - Sugag, cu nr. cad/top. 295/8, in suprafata de 2179 mp, proprietatea comunei Sasciori, judetul Alba.

Hotararea 63/2020 - privind modificarea art. 2 din HCL nr. 7/2020 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico economici la obiectivul „Modernizare strazi in sat Loman, comuna Sasciori, judetul Alba”.

Hotararea 62/2020 - privind aprobarea executiei bugetare pe trim II anul 2020

Hotararea 61/2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 60/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta din data de 09.07.2020

Hotararea 59/2020 - privind aprobarea realizarii investitiei „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 58/2020 - privind aprobarea implementarii proiectului de investitie: Studiu de fezabilitate „Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Sasciori”

Hotararea 57/2020 - pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul comunei Sasciori

Hotararea 56/2020 - privind incetarea contractului de concesiune nr. 5852/03.11.2008, cu privire la concesionarea imobilului „teren construibil” situat in zona turistica Poarta Raiului, pe teritoriul administrativ al com. Sugag, proprietar com. Sasciori, judetul Alba, inscris in CF nr. 70188, cu nr. cad. unic 295/8, in suprafata de 2179 mp

Hotararea 55/2020 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 54/2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 53/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 52/2020 - privind modificarea art. 2 din HCL 18/2020.

Hotararea 51/2020 - privind aprobarea P.U.D. „CONSTRUIRE CENTRU DE FORMARE”.

Hotararea 50/2020 - privind insusirea documentatiei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Extindere apa potabila si bransamente, comuna Sasciori, judetul Alba”.

Hotararea 49/2020 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba.

Hotararea 48/2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 47/2020 - privind aprobarea contului de executie bugetara la 31 martie 2020

Hotararea 46/2020 - privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2021

Hotararea 45/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 44/2020 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI actualizata si a indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul „Modernizare scoala generala cu clasele I-VIII, localitatea Loman, comuna Sasciori, judetul Alba”.

Hotararea 43/2020 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI actualizata si a indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul „Modernizare si extindere Scoala generala cu clasele I-VIII, localitatea Sasciori, comuna Sasciori, judetul Alba”.

Hotararea 42/2020 - privind stabilires modului de desfasurare a sedinteor Consiliului Local al comunei Sasciori, precum si modalitatea exercitarii dreptului de vot, pe perioada instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.

Hotararea 41/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 40/2020 - privind insusirea documentatiei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Amenajare centru educational pentru copii, loc. Loman, comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 39/2020 - privind asocierea comunei Sasciori cu S.C. APA CTTA S.A. Alba in vederea implementarii proiectului „Modernizare retele de apa potabila si canalizare in comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 38/2020 - privind aprobarea listei intermediare pentru licitatie, a preturilor de pornire si a pasului de licitare, a masei lemnoase pe picior care se va vinde catre agentii economici din productia anului 2020

Hotararea 37/2020 - privind incasarea sumelor retinute pentru fondul de regenerare retinut de catre Ocolul Silvic Valea Sebesului

Hotararea 36/2020 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sasciori pentru anul 2020

Hotararea 35/2020 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sasciori

Hotararea/ 34/2020 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Sasciori, judetul Alba, pentru anul 2020

Hotararea 33/2020 - privind modificarea si completarea art. 2 din HCL nr. 40/2016 privind organizarea comisiilor pe domenii de activitate al Consiliului Local al comunei Sasciori,modificata si completata de HCL nr. 36/2019

Hotararea 32/2020 - privind validarea mandatului d-lui consilier Suciu Gheorghe Andrei

Hotararea 31/2020 - privind incetarea, de drept, a mandatului de consilier comunal al domnului Furdui Petru Valentin

Hotararea 30/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 16/2020 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al COmunei Sasciori pe anul 2020

Hotararea 11/2020 - privind rezilierea contractului de concesiune nr. 5880/14.08.2018, cu privire la imobil inscris in CF 74416 - Sasciori, in suprafata de 4915 mp

               2019

Hotararea 63/2019 - privind aprobarea Organigramei şi Statutului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului.

               2018

Hotararea 95 / 2018

Hotararea 94 / 2018

 

 

 

Primăria Săsciori

 

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com

              sasciori@ab.e-adm.ro

 
 
 

 

Copyright 2017 © comunasasciori.ro Webmaster www.virtualsolution.ro